Sophie Isogai Photographer

 

Numero Tokyo 2017

Sty: Shino Suganuma
Hair: Takuya Baba
Make: Naomi Dakuzaku