Mitsuo Shindo Photographer

 

marquee magazine Vol.81

mo : Kegawa no Maries