Shinichi Miter Stylist

 

"MEN'S NON-NO" 2010.01

ph:Toshiya Arai
hair:ASASHI
make:NODA