Natsuko Kawabe Stylist

 

FRaU 2015 June

ph : Akinori Ito(aosora)
hm : Rie Aoki(SOUP)
mo : Yoshino Kimura