Kenji Ishida Hair & Makeup Artist

 

SONY "BRAVIA" CF

dir:Shuichi Tan
ca:Takeshi Hanzawa
mo:Atsuto Uchida