VOGUE GIRL x LOEWE

VOGUE GIRL x LOEWE
model: Yuriko Yoshitaka
photography: Tetsuo Kashiwada

https://voguegirl.jp/fashion/trend_fashion/20191121/casa-loewe-tokyo-yuriko-yoshitaka/