Atsushi Hashimoto Stylist

 

Monthly EXILE 2015/02

ph : Koichi Makino
hm :  Yoshiyuki Wada
mo : AKIRA